318 Strozier Lane
Barling, AR 72923

Privacy Non-English

Spanish/Español

ATENCIÓN:  si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.  Llame al 1-800-864-0372 (TTY: 711/1-800-285-1131).

Vietnamese/Tiếng Việt

CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.  Gọi số 1-800-864-0372 (TTY: 711/1-800-285-1131).

Marshallese/Kajin Ṃajōḷ

LALE: Ñe kwōj kōnono Kajin Ṃajōḷ, kwomaroñ bōk jerbal in jipañ ilo kajin ṇe aṃ ejjeḷọk wōṇāān. Kaalọk 1-800-864-0372 (TTY: 711/1-800-285-1131).

Chinese/繁體中文

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-800-864-0372 (TTY: 711/1-800-285-1131).

Lao/ພາສາລາວ

ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ້າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ, ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ, ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ໂທຣ 1-800-864-0372 (TTY: 711/1-800-285-1131).

Tagalog/Tagalog

PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.  Tumawag sa 1-800-864-0372 (TTY: 711/1-800-285-1131).

Arabic/العربية

ملحوظة:  إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان.  اتصل برقم 1-800-864-0372 (رقم هاتف الصم والبكم: 1-800-285-1131).

German/Deutsch

ACHTUNG:  Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung.  Rufnummer: 1-800-864-0372 (TTY: 711/1-800-285-1131).

French/Français

ATTENTION :  Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement.  Appelez le 1-800-864-0372 (TTY: 711/1-800-285-1131).

Hmong/Hmoob

LUS CEEV:  Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj.    Hu rau 1-800-864-0372 (TTY: 711/1-800-285-1131).

Korean/한국어

주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.  1-800-864-0372 (TTY: 711/1-800-285-1131)번으로 전화해 주십시오.

Portuguese/Português

ATENÇÃO:  Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis.  Ligue para 1-800-864-0372 (TTY: 711/1-800-285-1131).

Japanese/हिंदी

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-800-864-0372 (TTY: 711/1-800-285-1131)まで、お電話にてご連絡ください。

Hindi/हिंदी

ध्यान दें:  यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-800-864-0372 (TTY: 711/1-800-285-1131) पर कॉल करें।

Gujarati/ગુજરાતી

 

સુચના: જો તમે ગુજરાતી બોલતા હો, તો નિ:શુલ્ક ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટે ઉપલબ્ધ છે. ફોન કરો  1-800-864-0372 (TTY: 711/1-800-285-1131).